Aviso Legal

Carpas Carboeira, S.L., é titular do sitio web www.comprar-mascarillas.com e das marcas  MCC e Apolo.

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:
TITULAR DO SITIO WEB: Carpas Carboeira, S.L.    NIF: B27304088
DOMICILIO SOCIAL: Carboeira, 6 Román – 27841, Vilalba (Lugo)
E-mail: info@comprar-mascarillas.com

USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de Carpas Carboeira, S.L., atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O sitio web www.comprar-mascarillas.com proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, etc. (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Carpas Carboeira, S.L., ou aos seus provedores aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso da páxina web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos ou consultas. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma..

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Carpas Carboeira, S.L., ofrece a través do seu sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para: (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Carpas Carboeira, S.L., dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. En calquera caso, Carpas Carboeira, S.L., non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, redes sociais ou outras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Carpas Carboeira, S.L. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), titularidade de Carpas Carboeira, S.L., ou ben dos seus provedores.
O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Carpas Carboeira, S.L.. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Carpas Carboeira, S.L..

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Carpas Carboeira, S.L., non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: Carpas Carboeira, S.L., resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

LIGAZÓNS: No caso as websites na que se poida enlazar mediante hipervínculos facía outros sitios da internet, Carpas Carboeira, S.L., non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Carpas Carboeira, S.L., asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Carpas Carboeira, S.L., poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre Carpas Carboeira, S.L., e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Lugo.