Envíos

Entrega do produto
 • Carpas Carboeira, S.L. non realiza envíos a:
     En España: Canarias, Ceuta e Melilla.
      En Portugal: Azores e Madeira.
 • Carpas Carboeira, S.L. comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o Cliente sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendido dentro de España e Portugal (excepto Canarias, Ceuta e Melilla en España; Azores e Madeira en Portugal. Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao Cliente que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual.
 • Carpas Carboeira, S.L. non será responsable polos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo Cliente no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.
 • Carpas Carboeira, S.L. informa o Cliente que é posible que un mesmo pedido divídase en varias entregas distintas dependendo do tamaño.
Prazo de Entrega
 • Os envíos realizaranse a través de catro empresas de paquetería e será o cliente quen escolla esta en función do prezo e os seus intereses. O pedido realizado por vostede seralle entregado nun prazo máximo de 72 horas laborables desde que lle fixemos a confirmación do pedido. Aínda que o prazo de entrega normal de Carpas Carboeira, S.L. adoitan ser 24 h.
  Estes prazos son medios, e por tanto unha estimación. Por iso, é posible que varíen por razóns loxísticas ou de forza maior. En casos de atrasos nas entregas, Carpas Carboeira, S.L. informará os seus clientes en canto teña coñecemento deles a través dos transportistas.
  Cada entrega considérase efectuada a partir do momento no cal a empresa de transportes pon o produto ao dispor do Cliente, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola compañía de transportes.
  No caso de atrasos na entrega dos pedidos imputables a Carpas Carboeira, S.L., o Cliente poderá anular o seu pedido de acordo co procedemento descrito nas apartado “Devolucións”. Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que o pedido fose posto ao dispor do Cliente por parte da compañía de transporte dentro do prazo acordado e non puidese ser entregado por causa achacable ao Cliente.
  Os gastos de envío pode consultalos no apartado envío da nosa web.
  Unha vez que o pedido salga da nosa tenda, enviaráselle un e-mail notificándolle que o seu pedido foi aceptado e está a ser enviado a través da compañía de paquetería que vostede escollese previamente.
  Por motivos de seguridade, Carpas Carboeira, S.L. non enviará ningún pedido a apartados de correos nin bases militares, nin aceptará ningún pedido cando non sexa posible identificar o destinatario do pedido e a súa dirección.
Datos de Entrega, Entregas non realizadas e Extravío
 • Se no momento da entrega o Cliente atópase ausente, o transportista deixará un comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega. Carpas Carboeira, S.L. contrata, como parte do servizo de entrega de mensaxería, a realización dunha serie de accións de seguimento, encamiñadas a garantir que a entrega se produce.
  Se pasados 1 día hábil tras a saída a repartición do pedido non se concertou a entrega, o Cliente deberá poñerse en contacto con Carpas Carboeira, S.L.. No caso de que o Cliente non proceda así, pasados 2 días hábiles desde a saída a repartición do pedido este será devolto aos nosos almacéns e o Cliente deberá facerse cargo dos gastos de envío e de retorno a orixe da mercadoría, así como dos posibles gastos de xestión asociados.
  Se o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, o noso transportista iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos de resposta dos nosos transportistas adoitan oscilar entre unha e tres semanas.
Dilixencia na entrega
 • O Cliente deberá comprobar o bo estado do paquete #ante o transportista que, por conta de Carpas Carboeira, S.L., realice a entrega do produto solicitado, indicando no albará de entrega calquera anomalía que puidese detectar na embalaxe. Se, posteriormente, unha vez revisado o produto, o Cliente detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera dano causado neste polo envío, este comprométese a comunicalo a Carpas Carboeira, S.L. vía email no menor prazo de tempo posible, antes das seguintes 12 horas desde a entrega. A partir dese momento non se atenderán incidencias por ese tipo.
Prezo dos envíos.
 • O prezo do envío na nosa web é de 4,50€ en España e 5,50€ en Portugal (impostos incluídos). Para pedidos superiores a 60,00€ o envío será gratuíto. Prezo para envíos 24 h-72 h con GLS en España e Portugal.