Protección de Datos

Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade regula tanto o tratamento de datos de carácter persoal que Carpas Carboeira, S.L. (en diante, Carpas Carboeira, S.L.); Carboeira, 6 – Román – 27841, Vilalba (Lugo); NIF: B27304088 realiza en calidade de responsable do tratamento, como o réxime de protección de datos aplicable aos servizos prestados por Carpas Carboeira, S.L. cando actúa en calidade de encargada do tratamento dos datos que os usuarios tratan nos seus servizos. En ambos os casos, tanto se Carpas Carboeira, S.L. actúa como responsable ou como encargada do tratamento, cúmprese estritamente coas esixencias da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, e mantense un absoluto respecto polos datos e privacidade dos usuarios.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado Protección de datos, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo, ou requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse cunha antelación de trinta días naturais para que os interesados poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os usuarios poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Se transcorrido o prazo proporcionado o usuario accede de novo aos seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as novas condicións.

Responsable do Tratamento

Carpas Carboeira, S.L. trata os datos de forma leal e lícita; unicamente trata aqueles datos que considera adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que os obtén, e non os utiliza para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

Veracidade

Os usuarios do sitio web de Carpas Carboeira, S.L. (en diante, os usuarios) son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a Carpas Carboeira, S.L., considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar os seus datos, e as súas preferencias sobre o tratamento dos datos facilitados, a través do envío dun mail a info@gl.comprar-mascarillas.com Se Carpas Carboeira, S.L. tivesen coñecemento da inexactitude dos datos, adoptará as medidas necesarias para que se rectifiquen.

Información

Carpas Carboeira, S.L., en calidade de responsable do tratamento, informa de que tanto os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios ao rexistrarse como aqueles que proporcionen para calquera dos servizos ofrecidos en gl.comprar-mascarillas.com e que se comuniquen por calquera dos medios de contacto dispoñibles (formulario, teléfonos ou correo electrónico), incorpóranse ou poden incorporarse a un ficheiro da súa titularidade, debidamente inscrito no Rexistro habilitado pola Axencia Española de Protección de Datos, e que serán tratados de conformidade cos termos previstos en esta Política de Privacidade.

Para acceder e/ou navegar polo sitio web de gl.comprar-mascarillas.com non é necesario achegar ningún dato. O carácter obrigatorio dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun asterisco (*) a continuación do campo do formulario. En caso de non proporcionarse os datos requiridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

Carpas Carboeira, S.L. non trata datos de menores de idade en ningún caso, debido a que unicamente permítese o rexistro como usuario a persoas maiores de idade con plena capacidade para actuar no tráfico xurídico.

Finalidade

Carpas Carboeira, S.L. unicamente tratará os datos persoais proporcionados polos usuarios de conformidade coas finalidades descritas nesta Política e nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados polos usuarios, as cales se enumeran con carácter meramente enunciativo a continuación:

  • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilízanse para contactar e/ou xestionar a solicitude comunicada.
  • Usuarios: os datos recompilados por calquera dos medios ou canles de contacto identificados no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar a conta e compra de produtos na Tenda Solidaria por parte dos usuarios, tanto a nivel técnico (solucións a posibles erros) como a nivel contable, fiscal e administrativo, e/ou para notificarlles incidencias, novidades ou calquera información de interese sobre as nosas actividades ou as súas compras.

Consentimiento

Os usuarios consenten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade ao rexistrarse como usuario de Carpas Carboeira, S.L., ou ao enviar información ou utilizar calquera dos medios de contacto previstos no sitio web gl.comprar-mascarillas.com. Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal devanditos interesados serían previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consenten que os seus datos sexan facilitados a Carpas Carboeira, S.L. para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan, así como que poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (en diante, denominados conxuntamente ARCO) nos termos descritos nesta mesma Política. En calquera caso, Carpas Carboeira, S.L. cancelará os datos rexistrados en canto deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que se solicitaron, podendo conservalos  durante o tempo en que poida esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obrigación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuales solicitadas polo interesado.
 
Cesión

Carpas Carboeira, S.L. non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha norma comunitaria dispoñan o contrario. En tal caso, unicamente comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición dos usuarios e prestar os servizos solicitados, de forma que a cesión responde á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica existente entre os interesados e Carpas Carboeira, S.L., cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. En caso que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente co sitio web de gl.comprar-mascarillas.com ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados na contorna no que actúe, é dicir, estará a autorizar expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ao resto de usuarios que acceden ao sitio web ou rede social.

Dereitos e Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a Carpas Carboeira, S.L. nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os interesados poden exercitar o seu dereitos ARCO, e revogar o consentimento prestado para os tratamentos e/ou cesións dos seus datos, en calquera momento solicitándoo por correo postal dirixido a Carpas Carboeira, S.L.,  Carboeira, 6 – Román – 27841, Vilalba (Lugo); ou ben, enviando un correo electrónico a info@comprar-mascarillas.com En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Seguridade

Carpas Carboeira, S.L. adoptou as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Concretamente, as medidas asociadas ao nivel de seguridade medio para ficheiros e/ou tratamentos automatizados, de conformidade co Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal.

Confidencialidade

Carpas Carboeira, S.L. comprométese a manter o secreto profesional respecto dos datos aos que acceda, e ao deber de gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar a súa relación coa persoa Usuaria. O resto de obrigacións previstas en relación ao tratamento de datos por conta de terceiros, extinguiranse no momento en que os datos fosen borrados ou eliminados do equipo de almacenamento de datos ou dalgún modo, destruídos ou convertidos en inaccesibles.